Ple Ordinàri de data 11 de gener

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous 11 de gener de 2018 a les vint hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila
Edicte: Ordre del dia