Ple Extraordinari de data 28 de febrer de 2019

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dijous 28 de febrer de 2019 a les dinou hores i trenta minuts (19:30h) al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Edicte: ANUNCI 2802209