Mesures davant la situació del coronavirus

DECRET D’ALCALDIA

Pel qual es dicten les mesures davant la situació del coronavirus

Davant de la situació provocada pel coronavirus, i tenint present les indicacions donades des dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Castellolí pren tot un seguit de mesures que seran d’aplicació a partir del dijous 12 de març de 2020 durant 15 dies, com a mesura preventiva fins el dia 27 de març.

En conseqüència,

 RESOLC

 PRIMER.-  APROVAR les mesures de prevenció que a continuació es relacionen, les quals es podran veure modificades en funció de l’evolució del Covid – 19, per un període inicial de 15 dies, quedant implantades a partir d’avui dia 12 de març de 2020, a les 12 hores:

1.-Tancament dels següents equipaments i espais municipals i per tant de totes les activitats públiques que organitza l’ajuntament i totes les organitzades, siguin públiques o privades, ens instal·lacions municipals.

– Edifici municipal La Brillante ( inclòs la cafeteria)

– Edifici municipal El Centre

– Edifici municipal El Centre 2

– Edifici municipal La Cooperativa

– Pistes de pàdel i tennis

– Oficina de Turisme i escoles velles

2.- Tancament de la Llar d’infants la Quitxalla i l’escola Les Passeres a partir de divendres dia 13 de març de 2020, per un període de 15 dies, d’acord amb les indicacions donades pels Departaments de Salut i Educació.

3.- Recomanació a les entitats culturals del municipi la suspensió de les activitats de concurrència pública.

4.- Reforçar la protecció de les persones més vulnerables, trucades de seguiment des del departament de benestar social, especialment a la gent gran.

SEGON.- SUSPENDRE fins al dia 27 de març de 2020, i d’acord amb les indicacions donades pels diferents departaments, i tenint present els col·lectius de risc:

– Totes les activitats en la via pública, com a mesura preventiva. També es recomana suspendre totes les activitats organitzades per entitats privades que siguin prescindibles i es puguin post posar.

Es suspenen totes les activitats municipals que tinguin una gran presència de persones.

Es desenvoluparan els plens municipals sense presència de públic.

 TERCER.- ADOPTAR les mesures preventives en relació amb el personal municipal:

Es recorden les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de protecció individual enfront de malalties respiratòries:

– Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.

– Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.

– Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.

– Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.

– Evitar compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objectes sense netejar-los degudament.

– Cal netejar regularment determinades superfícies ‐per assecar o fer desaparèixer les gotetes de Flügge de tots aquests virus‐ com els escriptoris dels llocs de treball.

Es prohibeix al personal municipal l’assistència a cursos, jornades o congressos fora de l’àmbit municipal.

 QUART.- SUSPENDRE els oficis i activitats religioses. En funció de les recomanacions i/o prohibicions que des del CECAT i els departaments de la Generalitat i de l’Estat, s’aniran actualitzant les mesures a prendre.

 CINQUÈ .- COMUNICAR a tota la població aquestes mesures amb especial cura de les entitats de l’àmbit educatiu, social, cultural i esportiu.

L’Alcalde,

Joan Serra Muset