APROVADES LES BASES DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2021

ANUNCI de l’ajuntament de Castellolí sobre l’aprovació inicial de les Bases dels pressupostos participatius de Castellolí 2021   

El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 13 de maig de 2021 va prendre el següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment les Bases reguladores dels Pressupostos Participatius de Castellolí 2021

Segon.- Sotmetre les bases esmentades a informació pública i audiència als interessats, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’edictes de la Corporació (eTauler) i Diari Oficial de la Generalitat, per un termini mínim de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de la darrera publicació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

El que es posa en general coneixement a fi de que qualsevol interessat pugui presentar-hi al·legacions.

Joan Serra Muset

Alcalde – President

Castellolí, 14 de maig de 2021

 

Podeu consultar les bases aquí