LICITACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA LES PASSERES 2021

EDICTE

De conformitat amb la resolució de l’alcaldia de data 6 de maig de 2021, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, per la concessió del servei de bar de la piscina municipal Les Passeres de Castellolí,

 

 1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
 2. a) Organisme: Ajuntament de Castellolí
 3. b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
 4. c) Obtenció de documentació i informació:

1) Domicili. Av. de la Unió, 60

2) Castellolí 08719

3) Telèfon. 938084000

4) Telefax. 938083111

5) Correu electrònic. castellolí@diba.cat

 

 1. Objecte del Contracte:
 2. a) Descripció. Concessió del servei de bar de la piscina municipal

 

 1. b) Lloc d’execució/lliurament:

1) Domicili. Piscina Les Passeres

2) Localitat i codi postal. Castellolí  08719

 1. c) Durada del contracte: 1 temporada prorrogable fins a 3 temporades

 

 1. Tramitació i procediment:
 2. a) Tramitació. Ordinària
 3. b) Procediment. Obert, diversos criteris d’adjudicació
 4. c) Criteris d’adjudicació: els previstos a la clàusula 12 del Plec de Clàusules

 

 1. Cànon

Cànon base de licitació: 2.400,00€

Temporada 2021: 0,00€

Temporada 2022 i 2023: 1.200,00€ per temporada

 

 

 1. Garanties exigides.

Definitiva: 1.000,00 €

 

 1. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
 2. a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’ajuntament de Castellolí.
 3. b) Documentació a presentar: Les previstes a la clàusula 11 del Plec de Clàusules
 4. c) Lloc de presentació:
 5.     Dependència. Ajuntament de Castellolí
 6.               Domicili. Av. de la Unió, 60
 7.     Localitat i codi postal. Castellolí  08719
 8.     Direcció electrònica: castelloli@diba.cat

Castellolí, a 6 de maig de 2021

 

L’ Alcalde

Joan Serra Muset