Ple extraordinari 21/12/2021

EDICTE

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dimarts 21 de desembre de 2021 a les vint hores (20:00h) al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb el següent punt de l’ordre del dia:

1.- Aprovar l’execució de la garantia obra reforma vestidors

2.- Aprovar la relació de fallits presentada per l’ORGT

3.- Aprovació de la baixa de drets i obligacions reconegudes

4.- Aprovació l’aportació a la MICOD pel projecte Suport al comerç local

5.- Aprovació de l’annex al conveni per al projecte d’estudi i implantació de pagament per generació

6.- Adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica

7.- Aprovació del conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis de benestar social

8.- Aprovació de l’annex al conveni relatiu a serveis de joventut amb el Consell Comarcal de l’Anoia

9.- Aprovació de l’expedient del Pressupost municipal exercici 2022

10.- Aprovació de la modificació de crèdit 11/2021

11.- Altres Assumptes

Castellolí, 15 de desembre de 2021

L’Alcalde