Instagram

  AJUDES A PERSONES INCLOSES EN EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ I EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ (ERTO/ERO) , EMPADRONADES AL MUNICIPI.

  • Pàgina d'inici
  • /
  • AJUDES A PERSONES INCLOSES EN EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ I EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ (ERTO/ERO) , EMPADRONADES AL MUNICIPI.

  L’ajuntament de Castellolí ha aprovat, amb una consignació de 10.000,00€, les bases reguladores de la subvenció a persones incloses en expedients de regulació temporal d’ocupació i expedients de regulació d’ocupació (erto/ero), empadronades al municipi i que a data de la sol·licitud no hagin vist ingressada la seva prestació.

  Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les despeses relacionades amb el cobriment de necessitats bàsiques d’alimentació, neteja, vestuari.

  REQUISITS

  Persones incloses en expedients de regulació temporal d’ocupació i expedients de regulació d’ocupació (ERTO/ERO)

  –         empadronada al municipi.

  –         No disposar el nucli familiar d’un saldo en compte/s corrent/s superiors a: Nucli familiar de 1 o 2 membres: 1.200€

  De 3 membres: 1.560€

  De 4 membres:1.920€

  De 5 membres:2.280€

  De 6 o més membres: 2.640€

  –         No tenir deutes cap de les persones del nucli familiar i que siguin majors de 18 anys amb la Seguretat Social, amb l’Agència Tributària i amb l’Ajuntament de Castellolí.

  Podeu consultar-ne les bases a: BASES AJUDES SOCIALS

  QUÈ ES NECESSITA?

  – Presentar electrònicament a través de la web de l’ajuntament o a les oficines de l’Ajuntament una instància genèrica

              ADJUNTANT:

  •  Instància de sol.licitud
  • Autorització de totes les persones majors d’edat del nucli familiar segons la qual es pot accedir a consultar les dades de l’Agència Tributària, Seguretat social i a l’Ajuntament de Castellolí; autorització que es podrà fer constar en la instància de sol·licitud
  •  Imprès de transferència bancària
  •  Extracte bancari dels 3 últims mesos de tots el comptes corrents.
  •  Certificat de l’empresa d’estar incorporat a un ERTO/ERO o en cas de no obtenir certificat, declaració responsable de què la persona sol·licitant de la prestació està inclosa en un expedient de regulació d’ocupació temporal i a data de presentació de la sol·licitud no ha vist ingressada la seva prestació.
  •  Declaracions responsables incloses a la instància de sol·licitud relatives a:

  A.   El titular ha d’estar inclòs/sa en un expedient de regulació d’ocupació o d’ocupació temporal i el nucli familiar en el que conviu reuneix les condicions per rebre l’ajut de la convocatòria.

  B.   Acceptació de la prestació econòmica.

  TERMINI DE SOL·LICITUD:

  –         El termini finalitza el dia 15 de juny de 2020