Notícies oficials

Edicte ple ordinari de data 17 d’octubre

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous dia 17 d’octubre de 2013, a les vint hores  al Saló de Plens de la Casa de la Vila.Text íntegra: EDICTE131017  

Read more
Anunci: Contribucions especials obra Regeneració Av. de la Unió

El Ple de l’Ajuntament de Castellolí, en sessió  de data 3 d’ octubre de 2013, va adoptar, entre d’ altres, el següent acord: “1. Imposar contribucions especials com conseqüència de l’ execució de l’ obra REGENERACIÓ DE L’AV. DE LA UNIÓ, l’ establiment i exigència de la qual són legítims per l’ obtenció d’ un benefici o un augment de valor dels immobles de l’ àrea beneficiada. ... Anunci: 06 anunci BOP contribucions

Read more
Final temporada Piscina municipal Les Passeres

El proper dia 8 de setembre,  serà l'últim dia de la temporada 2013 de la Piscina Municipal  Les Passeres de Castellolí. La Piscina va ser oberta al públic el dia 22 de Juny de 2013. Ha esta una bona temporada:  El temps ens ha acompanyat, permetent fer la major part de activitats que estaven programades (cursos de natació, de aquagym,  dia de Mullat per l´ esclerosi múltiple,  campionat de Futbol Sala, cinema i sopars a la Fresca, etc).

Read more
Anunci: Adjudicació Urbanització de l’Av. Montserrat

 Document d'adjudicació de les obres d'urbanització de l'Av. Montserrat.Texte íntegra: 16 anunci adjudicacio

Read more
Anunci: Modificació Ordenança 23 Taxa llar infants

L’Ajuntament de Castellolí en sessió plenària de data 16 de juliol de 2013  amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent: Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de l’ Ordenança Fiscal núm. 23:Taxa per la prestació del servei de llar d’infants ... anunci aprov provisional taxa llar infants

Read more
Edicte: Aprovar inicialment el pla especial urbanístic per la connexió entre el nucli urbà i la urbanització “els Pinyerets”

El Ple de la Corporació en data 11 d’abril de 2013 va prendre, entre d’altres, l'  acord  d'aprovar inicialment el pla especial urbanístic per la connexió entre el nucli urbà i la urbanització “els Pinyerets” en el municipi de Castellolí, redactat i formulat pel tècnic Joan Subirana Vila ...EDICTEPE ACCES PINYERETS-INFORME AMBIENTALEscrit pla d'acce`s pinyeretsPla`nol pla acce`s pinyerets 

Read more
Edicte Ple extraordinari de data 2 de maig

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dijous dia 2 de maig de 2013, a les vint hores  al Saló de Plens de la Casa de la Vila.Edicte ple extraordinari de data 2/05/2013 

Read more
Anunci: Aprovació inicial del projecte d’obres de “Urbanització de l’Av. Montserrat “

 El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2013 va prendre el següent acord:1.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’Avda Montserrat (febrer 2013), redactat per l’arquitecte Joan Subirana Vila, i que ascendeix a un pressupost de contracta de 254.832,51 euros.Més informació:PLANOLS AV MONTSERRATAVDA. MONTSERRAT-DOCUMENTACIÓ AVDAMONTSERRAT-EBSS

Read more
Aprovació inicial del Mapa de capacitat acústica de Castellolí

El passat 11 d'abril el Ple de la Corporació, va aprovar per unanimitat de tots els membres el Mapa de capacitat acústica de Castellolí,  redactat per l'empresa Debeacústica.Memòria del Mapa Contaminació Acústica de Castellolí ap inicial

Read more
Edicte Ple ordinari de data 11 d’abril de 2013

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous dia 11 d’abril de 2013, a les vint hores i trenta minuts  al Saló de Plens de la Casa de la Vila.ple ordinari 11abril13_0001 

Read more