Ple Sessió extraordinària de data 31 de març de 2015 (Edicte 150327)

EDICTE 150327 En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària...