Instagram

  Política de privacitat i protecció de dades

  Responsable de tractament

  L’Ajuntament de Castellolí és el Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal subministrades a aquesta Corporació pels administrats/des i usuaris/es mitjançant aquest portal web, així com per qualsevol altre mitjà, electrònic o no, per a la prestació dels serveis que puguin sol·licitar-se o requerir-se.

  A l’efecte, d’acord amb les prescripcions establertes pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’Ajuntament de Castellolí garanteix un tractament adequat i limitat de les dades objecte de tractament per a la prestació dels conjunt de serveis municipals.

  Les dades exactes d’identificació del Responsable del Tractament són:

  • Identitat: Ajuntament de Castellolí
  • NIF:
  • Adreça postal: Avinguda de la Unió, 60. 08719 Castellolí (Bcn)
  • Telèfon: 93 808 40 00
  • Correu electrònic: castelloli@diba.cat

   

  Base jurídica del tractament

  Els fonaments jurídics que legitimen l’Ajuntament de Castellolí pel tractament de les dades personals de les persones interessades, d’acord amb les seves finalitats i competències, deriva de la legislació aplicable i vigent en matèria de règim local, procediment administratiu comú, reguladores dels serveis públics, transparència, subvencions, padró municipal, tributs o policia local, entre d’altres.

  L’Ajuntament de Castellolí, independentment de la seva legitimació legal i/o per a la prestació d’un servei municipal, es compromet a recavar de la persona interessada el seu consentiment explícit en cas que aquesta circumstància sigui potestativa legalment a la vista de la finalitat perseguida.

   

  Finalitat del tractament

  Les dades subministrades per les persones interessades a l’Ajuntament de Castellolí per qualsevol dels mitjans a l’abast de la ciutadania, formularis, enquestes, instàncies o procediments utilitzats durant la recollida de dades, es realitza amb la única finalitat el servei sol·licitat i/o subministrat.

  Es garanteix el dret a la informació en relació al tractament de les dades de caràcter personal que realitza l’Ajuntament de Castellolí de manera específica i determinada en cadascun dels canals de subministrament de dades.

  Les dades no seran cedides a tercers, excepte que s’hagi autoritzat expressament per l’interessat o existeixi una habilitació legal que ho estableixi.

  L’usuari subministrarà les seves dades de forma voluntària, essent informat de l’ús i el tractament que d’aquestes se’n farà per part de l’Ajuntament de Castellolí, així com les necessitats de cessió que puguin, en cas d’oposició, impedir la prestació del servei o curs de la sol·licitud en qüestió. En tot cas, l’usuari haurà de facilitar les dades de forma veraç, essent aquest l’únic responsable de les informacions subministrades que puguin resultar falses o inexactes, així com dels perjudicis que aquest fet pugui causar a l’Ajuntament o a tercers, i les seves conseqüències.

   

  Principis aplicables en el tractament de les dades de caràcter personal

  Les dades personals seran tractades de forma lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat.

  Tanmateix, les dades seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, amb ple respecte al principi de limitació de la finalitat.

  Les dades recollides seran les adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per les quals es tracten, especialment, per a la prestació dels serveis de competència municipal, complint amb el principi general de minimització de dades.

  Les dades seran conservades de manera exacta a les subministrades per l’interessat, prenent les mesures necessàries per suprimir o rectificar sense dilació aquelles que puguin ser inexactes amb les finalitats per les quals es tracten.

  Les dades cedides per l’administrat seran conservades durant el període estrictament necessari per a les finalitats per a les quals varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, sempre tenint en compte el caràcter públic de l’ens, les finalitats d’interès públic que li són pròpies, les exigències arxivístiques, històriques i de recerca associades, així com les prescripcions legals vigents i aplicables. Tanmateix, es conservaran durant el temps necessari que es determini per exigir les eventuals responsabilitats que d’aquestes finalitats se’n poguessin derivar.

  Les dades de caràcter personal tractades es tracten amb integritat i confidencialitat demostrable, garantí una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives pertinents i possibles per a la Corporació.

  L’Ajuntament de Castellolí garanteix l’aplicació del principi de transparència en el tractament de les dades personals, lliurant a les persones interessades que ho sol·licitin una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil i entenedor, a partir de formularis estandarditzats específics d’accés públic mitjançant la pàgina web ww.castelloli.cat.

   

  Delegat de Protecció de dades

  En compliment de l’art. 37.1.a) del RGPD, l’Ajuntament de Castellolí compta amb un Delegat de Protecció de Dades (DPD), la finalitat principal del qual és garantir la licitud en el tractament de les dades de caràcter personal per part del conjunt de la Corporació, els seus serveis i organismes.

  L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és: dpd_castelloli@diba.cat, a la qual qualsevol persona interessada pot dirigir-se per exercir els seus drets d’accés i informació. Tanmateix, es podrà dirigir una petició documentada dirigida al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Castellolí a l’Avinguda de la Unió, núm. 60, 08719 Castellolí (Barcelona).

   

  Drets de les persones interessades

  Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Castellolí tenen reconegut el dret, en tot moment, a exercir els seus drets d’accés a la informació i del tractament que de les seves dades està realitzant la Corporació. Aquests drets són els següents:

  • Accés a les seves dades. Sol·licitar quines són les seves dades personals de les quals l’Ajuntament disposa, així com l’ús i el tractament que d’aquestes en realitza.
  • Rectificar les seves dades. Sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les dades. Sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’aquestes. Aquest dret de supressió no podrà exercir-se si existeix una normativa superior que exigeixi a l’Ajuntament la seva conservació, circumstància de la qual l’interessat serà informat.
  • Limitar el tractament de les seves dades. Sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus interessos i peticions.
  • Oposar-se a un tractament. Petició específica d’oposició a l’ús de les seves dades per part de l’Ajuntament, sempre que això sigui possible legalment.

   

  Categories de dades objecte de tractament

  Les dades tractades per part de l’Ajuntament de Castellolí podran ser:

  • Dades identificadores.
  • Dades relatives a les característiques personals i/o familiars: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals, les relatives al lloc de treball.
  • Dades de categories especials.
  • D’altres que es pugui aportar per l’administrat o administrada en funció del procediment administratiu concret i l’acció municipal necessària per a la prestació dels serveis.