SOL·LICITUD SUBVENCIO ENTITATS 2024

Termini: fins el 19 de març de 2024.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i que compleixin algun dels requisits que tot seguit es detallen:
- Entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament de Castellolí.
− Escoles d’educació infantil, primària i secundària que tinguin la seu a Castellolí i estiguin autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
No podran obtenir la condició de beneficiàries les entitats que no es trobin al corrent de les seves obligacions de justificació de subvencions d’exercicis anteriors amb l’Ajuntament de Castellolí.
La concurrència d’aquesta circumstància es comprovarà directament per
l’Ajuntament de Castellolí en la fase d’instrucció del procediment de concessió. No podran ser beneficiàries les persones jurídiques que, directe o indirectament, promoguin o fomentin valors i actituds discriminatòries, sexistes o violentes.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Avinguda de la Unió, 60 - 08719 Castellolí - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 084 000
Adreça electrònica: castelloli@diba.cat
Horari:  
dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 14 h;
dimarts i dijous de 8.30 a 18 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.02.2024 | 11:23