Instagram

    Anunci aprovació inicial del POUM de Castellolí

    El Ple de la corporació municipal va acordar, el 10 de maig de 2011, aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellolí, d’acord amb el que estableix l’article 83 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com sotmetre-la a informació pública pel termini de 45 dies a comptar des de la inserció d’aquest anunci en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en dos diaris de difusió comarcal, a efectes de presentar les al·legacions escaients.

     

    Més informació

    Arxius