Inscripcions a activitats organitzades per l’ajuntament

Descripció

INSCRIPCIONS A ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT (CURSOS)

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

A les oficines de l’Ajuntament, per fax o e-mail enviant el formulari adjunt.

Ompliu l’imprès que trobareu adjunt i portar-ho a les oficines de l’Ajuntament, juntament amb la documentació que consta en el formulari.

Documentació a aportar:

  • Full d’inscripció a les activitats (imprès descarregable)

Documentació:

 

Més informació

Requisits:

  1. En el cas de que les inscripcions no arribin al mínim, es suspendrà l’activitat.
  2. El pagament de l’activitat serà Trimestral. Es cobrarà la primera setmana de cada trimestre mitjançant rebut domiciliat a la seva entitat bancària.
  3. S’ha d’abonar el mes sencer encara que no s’assisteixi a totes les classes. No es faran compensacions de cap mena per no poder assistir regularment a l’activitat (ni econòmica ni amb altres activitats similars).
  4. Es demana que la persona inscrita a l’activitat no l’abandoni a meitat de curs i compleixi amb els compromís adquirit. Les activitats proposades des de Serveis Socials no tenen una finalitat lucrativa, si no que es pretén oferir un servei, i alhora fomentar les relacions socials i personals dels grups i col·lectius que participen.
  5. En el cas de que s’hagi de causar baixa per malaltia o per altres motius, s’ha de comunicar amb 15 dies d’antelació a l’Ajuntament. Si no es compleix aquest requisit i no s’informa amb la suficient antelació es cobrarà el trimestre corresponent.