Llicència municipal d’obres

Descripció

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

A les oficines de l’Ajuntament

Ompliu l’imprès que trobareu adjunt i portar-ho a les oficines de l’Ajuntament, juntament amb la documentació requerida en funció de les obres a fer.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Imprès de sol·licitud de llicència d’obres (imprès descarregable)

a) Per a obres de nova planta, obres majors, reforma estrutural i enderrocs.

 • 3 exemplars del projecte, amb estudi de seguretat i salut i control de qualitat, i qüestionari estadístic.
 • Assumeix direcció arquitecte.
 • Assumeix direcció aparellador o arquitecte tècnic.
 • Nomenament del contractista (alta I.A.E en el municipi, document de qualificació empresarial).

b) Per obres de manteniment, reparació, modificació, rehabilitació, obres menors.

b.1) Sense afectar l’estructura:

 • Croquis de les obres a realitzar.
 • Pressupost de l’obra a realitzar.
 • Plànol de situació i emplaçament de l’obra.

c) Construcció de piscina:

 • 3 exemplars del projecte visats.
 • Assumeix direcció pel tècnic competent.
 • Estudi de seguerat i saluti control de qualitat.

d) Instal.lació

 • Plànol d’emplaçament i situació.
 • Assumeix de tècnic competent
 • Dades de la forma i fixada l’homologació de la matèria.
 • Fitxa de seguretat i salut

Documentació: