Instagram

  Llicència municipal d’obres

  Descripció

  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES

  Procediment per iniciar el tràmit

  Presencialment

  A les oficines de l’Ajuntament

  Telemàticament

  Ompliu l’imprès que trobareu adjunt i portar-ho a les oficines de l’Ajuntament, juntament amb la documentació requerida en funció de les obres a fer.

  DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Imprès de sol·licitud de llicència d’obres (imprès descarregable)

  a) Per a obres de nova planta, obres majors, reforma estrutural i enderrocs.

  • 3 exemplars del projecte, amb estudi de seguretat i salut i control de qualitat, i qüestionari estadístic.
  • Assumeix direcció arquitecte.
  • Assumeix direcció aparellador o arquitecte tècnic.
  • Nomenament del contractista (alta I.A.E en el municipi, document de qualificació empresarial).

  b) Per obres de manteniment, reparació, modificació, rehabilitació, obres menors.

  b.1) Sense afectar l’estructura:

  • Croquis de les obres a realitzar.
  • Pressupost de l’obra a realitzar.
  • Plànol de situació i emplaçament de l’obra.

  c) Construcció de piscina:

  • 3 exemplars del projecte visats.
  • Assumeix direcció pel tècnic competent.
  • Estudi de seguerat i saluti control de qualitat.

  d) Instal.lació

  • Plànol d’emplaçament i situació.
  • Assumeix de tècnic competent
  • Dades de la forma i fixada l’homologació de la matèria.
  • Fitxa de seguretat i salut

  Documentació: