Instagram

  Llicència d’utilització o primera ocupació

  Descripció

  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’UTILITZACIÓ O PRIMERA OCUPACIÓ

  Procediment per iniciar el tràmit

  Per internet

  Iniciar el tràmit

  Presencialment

  DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Imprès de sol·licitud de llicència d’utilització o primera ocupació (imprès descarregable)
  • Fotocopia de la preceptiva llicència d’obra de nova planta, reforma d’estructura o ampliació.
  • Certificat de la finalització de l’obra i, en el seu cas, de la urbanització, conforme al projecte tècnic aprovat, expedit per tècnic competent.
  • Justificants d’haver sol·licitat l’alta en l’impost de béns immobles de naturalesa urbana.
  • Dues fotografies de l’edifici i el seu entorn i una dels vials adjacents, de dimensions 10 x 15 cm.

  Documentació: