Condicions per a l’explotació del servei de bar de La Brillante

S’informa a totes les persones interessades en dur a terme l’explotació del SERVEI DE BAR DE L’EDIFICI DE LA BRILLANTE, d’acord amb el plec de condicions economico-administratives aprovades, ho comuniquin a l’Ajuntament de Castellolí, abans del dia 8 de març de 2012.

Cànon ha abonar per l’arrendatari:

  • 500 € mensuals (inclou despeses de llum i gas, IVA inclòs).
  • Durada: 1 any, prorrogable fins a un màxim de 3 anys.
  • Garantia definitiva: 3.000 €.

Documentació que cal aportar:

  • Còpia del DNI.
  • Declaració expressa i responsable que l’empresa està al corrent dels pagaments de les quotes de la Seguretat Social i es troba al corrent de les seves obligacions tributàries.
  • Declaració jurada de no incórrer en els supòsits d’incapacitat o d’incompatibilitat que preveuen els articles corresponents del llibre I, títol II, capítol I de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.

Per a l’obtenció de documentació i més informació cal contactar amb l’ajuntament.

Document PDF: Condicions per a l’explotació del servei de bar de La Brillante