Anunci extinció programa habitatge jove

Es fa públic que el Ple de la Corporació en sessió de data 18 d’octubre de 2012 va acorda, entre d’altres, aprovar l’extinció del programa “habitatge jove”. Aquesta extinció...