Anunci extinció programa habitatge jove

Es fa públic que el Ple de la Corporació en sessió de data 18 d’octubre de 2012 va acorda, entre d’altres, aprovar l’extinció del programa “habitatge jove”.

Aquesta extinció serà vigent a partir de l’1 de gener de 2013.

ANUNCI extincio habitatge jove