Acord de ple de data 4 de desembre

El Ple de l’Ajuntament de Castellolí, en la sessió de data 4 de desembre de 2014, va prendre, entre d’altres,  el següent acord,…

Text íntegra:  anunci acord 04122014 aprov definitva bens i drets