Anunci: Aprovació inicial del projecte d’obres d’urbanització de vorera de connexió Castellolí-Ca N’Alzina –TRAM CARRETERA

ANUNCI de l’ajuntament de Castellolí sobre l’aprovació inicial del projecte d’obres d’urbanització de vorera de connexió Castellolí-Ca N’Alzina –TRAM CARRETERA

El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 29 de gener de  2015  va prendre el següent acord:

ANUNCI aprovació inicial urbanització vorera de conexió de Castellolí