Anunci: aprovació pressupost 2015

Per acord del Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 29 de gener de 2015 es va aprovar el pressupost general per a l’exercici de 2015.

anunci inicial