Ple ordinari 12/12/2023

Dimarts, 12 de desembre de 2023 a les 20:00

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dimarts 12 de desembre de 2023  a les 20:00 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila  amb el següent punt de l'ordre del dia: 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte del Decrets de l’Alcaldia 
3.- Aprovació del conveni amb l’Agencia de Ciberseguretat de Catalunya 
4.- DECLARAR LA CADUCITAT del procediment d’aprovació de la proposta del mapa de soroll i mapa de capacitat acústica del municipi de Castellolí 
5.- AUTORITZAR l’ocupació definitiva del domini públic viari municipal pel CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (CTTI) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
6.- Aprovar l'expedient de contractació per l’execució del Projecte de REHABILITACIÓ I MILLORA DE L’ESGLÉSIA VELLA DE SANT VICENÇ- COBERTA DE PROTECCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE MURS. 1A. FASE, convocant la seva licitació 
7.- Aprovar la certificació núm. 3 corresponents a l’obra de “INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CASTELLOLI” 
8.- Aprovar el conveni entre la Parròquia de Sant Vicenç de Castellolí, del Bisbat de Vic, i l’Ajuntament de Castellolí, per a la cessió temporal de l’administració del cementiri de l’església sufragània de Sant Feliu de la Vall 
9.- Aprovar l’annex II del conveni amb el Bisbat de Vic de cessió de l’Església vella de Sant Vicenç 
10.- Aprovació de la modificació de crèdit 8/2023 
11.- Aprovar el pressupost 2024 
12.- Aprovar la baixa de drets i obligacions reconegudes 
13.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA, 
14.-Altres assumptes 
15.- Precs i preguntes 
Castellolí, desembre de 2023     
L’Alcalde 

Darrera actualització: 11.12.2023 | 09:59