Ple ordinari 18/01/2024

Dijous, 18 de gener de 2024 a les 20:00

EDICTE
En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dijous 18 de gener de 2024 a les 20:00 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb el següent punt de l'ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Donar compte del Decrets de l’Alcaldia
3.- Aprovar la certificació núm. 4 i última corresponents a l’obra de “INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CASTELLOLI”
4.- Aprovar l’addenda al conveni de cessió d’ús de material a una entitat sense ànim de lucre
5.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat del contracte de subministrament de VEHICLE ELECTRIC AMB GRUA I PUNT DE RECARREGA
6.- Elecció jutge de pau substitut
7.- Aprovació de la modificació de crèdit 9/2023
8.- Altres assumptes
9.- Precs i preguntes


Castellolí, gener de 2024
L’Alcalde

Darrera actualització: 15.01.2024 | 11:57