Ple ordinari 29/09/2022

Dijous, 29 de setembre de 2022 a les 19:30

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dijous 29 de setembre de 2022 a les 19:30 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia

3.- Ratificar Decrets Alcaldia

4.- Donar compte de l’informe 13/2022, relatiu al Compte General de les corporacions locals 2020.

5.- Aprovar la certificació núm. 1 i núm 2, corresponents a l’obra de “PEATONALITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE LA UNIÓ DE CASTELLOLÍ”

6.- Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Castellolí

7.- Aprovació Provisional de la Modificació Puntual de les  Normes subsidiàries de planejament del municipi de Castellolí, relativa a la correcció d’una errada en el paràmetre d’ocupació i introducció de nous usos complementaris a la zona industrial (clau 9)

8.-Aprovació de la modificació de crèdit 9/2022

9.- Elecció del Jutge de Pau substitut

10.- Aprovació de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats, associacions i col·lectius

11 .- Altres Assumptes

12- Precs i preguntes

Darrera actualització: 10.11.2022 | 09:38