Ple extraordinari 27/06/2023

Dimarts, 27 de juny de 2023 a les 19:30

EDICTE
En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc dimarts 27 de juny de 2023 a les 19:30 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila
Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Sorteig dels membres de la Mesa Electoral
2.- Determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple.
3.- Creació i composició de la comissió especial de comptes
4.- Coneixement de les resolucions de l’alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde, així com les delegacions conferides per l’alcaldia.
5.- Coneixement sobre constitució de grups polítics i designació de portaveus
6.- Nomenament de representants de la corporació als òrgans col·legiats
7.- Modificació del Consell de Govern
8.- Determinació de les indemnitzacions dels membres de la corporació
9.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Actuacions de millora per la mobilitat a l’accés a la zona de vianants de l’avinguda de la Unió
10.- Elecció Jutge de Pau titular
11.- Aprovar el Text Refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament relativa a la correcció d'una errada en el paràmetre d'ocupació i introducció de nous usos complementaris a la zona industrial (clau 9), de Castellolí
12.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16 Taxa per la prestació del servei d’ús de la piscina municipal i instal·lacions annexes
13.- adjudicació de l’obra instal·lació fotovoltaica al Poliesportiu
14.- Aprovar la modificació de crèdit 4/2023
Castellolí, 22 de juny de 2023
L’Alcalde

Darrera actualització: 27.06.2023 | 18:39

Documents

Enllaços