Ple ordinari 18/07/2023

Dimarts, 18 de juliol de 2023 a les 19:30

EDICTE
En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dimarts 18 de juliol de 2023 a les 19:30 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila
Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.- Donar compte del Decrets de l’Alcaldia
3.- Aprovació del compte general exercici 2022
4.- Aprovar la modificació de crèdit 5/2023
5.- Aprovació de la proposta de l’avanç del POUM
6.- Altres assumptes
7.- Precs i preguntes
Castellolí, juliol de 2023
L’Alcalde

Darrera actualització: 14.07.2023 | 09:44