Ple ordinari 19/05/2022

Dijous, 19 de maig de 2022 a les 20:00

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dijous 19 de maig de 2022 a les 20:00 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb el següent punt de l'ordre del dia:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anterior
2.- Aprovar la sol·licitud d’ajuts per retribucions càrrecs electes
3.- Aprovació del compte general 2021
4.- Adjudicació servei neteja edificis municipals
5.- Proposta festes locals 2023
6.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del municipi de Castellolí, relativa a la correcció d’una errada en el paràmetre d’ocupació i introducció de nous usos complementaris a la zona industrial (clau 9)
7.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
8.- Adjudicació de l’obra Peatonalització de l’Avda. De la Unió.
9.- Aprovació de la modificació de crèdit 4/2022
10.- Altres Assumptes
11.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 10.11.2022 | 09:40