Ple ordinari 26/10/2023

Dijous, 26 d’octubre de 2023 a les 19:00

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dijous 26 d’octubre de 2023 a les 19:00 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Donar compte del Decrets de l’Alcaldia

3.- Aprovar la Certificació núm. 2 de l’obra “INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CASTELLOLI”

4.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de l’ús dels locals municipals

5.- Aprovació inicial del projecte de la INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 96,96 kWp A LA COBERTA DE LA PISTA DE PÀDEL,

6.- Aprovació de la modificació de crèdit 6/2023

7.- Aprovació de la modificació d’ordenances fiscals exercici 2024

8.- Altres assumptes

9.- Precs i preguntes

Castellolí, octubre de 2023

L’Alcalde

Darrera actualització: 24.10.2023 | 08:55